Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes akceptēšana
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes akceptēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būvniecības iecere ekspuatācijā pieņemtā ēkā vai tās daļā realizējama kā vienkāršotā renovācija (piemēram, nenesošu starpsienu demontēšana/pārbūve, ailu izbūve nenesošās starpsienās u.c.), ja tās ietvaros tiek ievēroti šādi priekšnoteikumi:
1. netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, t.sk., kopīpašnieku tiesības; (piemēram, ja ēka nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, saskaņā ar civillikuma 1068.p. nepieciešams saņemt 100% kopīpašnieku saskaņojumu. Veicot būvniecību ēkā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos, kas skar kopīpašumu, nepieciešams saņemt 50%+1 saskaņojumu.)
2. netiek skartas nesošās būvkonstrukcijas. Ja plānots pārbūvēt vai demontēt nesošu starpsienu, nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu.
3. netiek skarta ēkas fasāde (izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu), kā pakalpojumam nepieciešams aizpildīt ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti.
4. netiek skartas koplietošanas inženierkomunikācijas.Būvniecības iecere realizējama kā vienkāršotā rekonstrukcija, ja rekonstrukcijas ietvaros tiek ievēroti šādi priekšnoteikumi:
1. netiek skartas trešo personu īpašuma tiesības, t.sk., kopīpašnieku tiesības.
2. tiek veikta būves vai tās daļas funkcijas maiņa (lietošanas veida maiņa) bez pārbūves. Koplietošanas telpu funkcijas maiņa atļauta, ja saņemti 100% kopīpašnieku saskaņojumi.Vienkāršotas renovācijas un vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri var apvienot vienā Apliecinājuma kartē. Telpu funkcijas maiņa atļauta, ja jaunā funkcija atbilst konkrētās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos atļautai teritorijas izmantošanai. Lai realizētu šādu vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri, ierosinātājs vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpilda Apliecinājuma karti.

Apliecinājuma karti (oriģināli) un ieceres dokumentāciju jāsagatavo trijos eksemplāros iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Viens eksemplārs paredzēts glabāšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, pa vienam eksemplāram pie akceptēšanas paredzēts pasūtītājam un atbildīgajam projektētājam.

Rīgas pilsētas būvvalde vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri izskata 10 darba dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara Apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu.
Atbildīgais projektētājs atbild par būves vai tās daļas konstrukciju noturību, koplietošanas inženierkomunikāciju netraucētu funkcionēšanu, atbilstību paredzētajai funkcijai (lietošanas veidam) un normatīvajiem aktiem, kā arī par trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Atbildīgais projektētājs var papildus pieaicināt citus būvniecības speciālistus, kuri paraksta apliecinājuma karti.

Ja plānotajās publiskajās telpās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk kā 100 cilvēkiem, vai plānoto ražošanas vai noliktavu telpu kopējā platība pārsniedz 1000m2, Apliecinājuma kartei jāpievieno būvprojekta tehniskās ekspertīzes atzinums, ugunsdrošības pasākumu pārskats un ugunsdrošības ekspertīzes atzinums.

Vienkāršotas rekonstrukcijas vai vienkāršotas renovācijas ierosinātāji atbild par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijai.

Pakalpojuma saņēmējs:
  • Fiziska persona
  • Privāto tiesību juridiska persona
  • Publisko tiesību juridiska persona
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
  • Apliecinājuma karte būves vai būves daļas vienkāršotai renovācijai, vai vienkāršotai rekonstrukcijai BV_101_v1.doc
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājam Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros jāiesniedz veidlapa ‘Apliecinājuma karte būves vai būves daļas vienkāršotai renovācijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai’ (veidlapa Nr. BV_101) ar nepieciešamajiem pielikumiem:
1. paskaidrojuma raksts;
2. telpu plāns M:100 ar tehnisko rādītāju eksplikāciju un uzrādītu telpu platību, kas izstrādāts atbilstoši būvniecības iecerei;
3. būves vai telpu grupas pilna aktuālās tehniskās inventarizācijas lietas apliecināta kopija;
4. īpašumtiesību (lietošanas tiesību) apliecinošu dokumentu kopijas;
5. valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā kultūras piemineklī, valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē;
6. telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts, ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic būvē, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis;
7. maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
10
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 ‘Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu’ maksas pakalpojums.Iesniedzot Apliecinājuma karti Rīgas pilsētas būvvaldē:
fiziskām personām – EUR 35,57/LVL 25,00
juridiskām personām – EUR 44,11/LVL 31,00
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
10 darba dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Administratīvais process:
Ir
Pārsūdzības iespējas:
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
Atgādinājums:
Nav
Brīdinājums:
Nav
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-Pasts   –   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene   –   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadības biroja Klientu apkalpošanas centrā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9, bezmaksas informatīvais tālrunis +371 800 00 800, (darba laiks: pirmdien 8:30-18:00, otrdien 8:15-17:00, trešdien 8:15-17:00, ceturtdien 8:15-18:00, piektdien 8:15-16:00), Brīvības ielā 49/53, (darba laiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8:00-19:00, sestdien 10.00-15:00) Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rūpniecības ielā 21, Dzirciema ielā 26, (darba laiks: pirmdien 8:30-18:00 (Daugavpils ielā 31 * 9:30-19:00), otrdien 8:30-17:00, trešdien 8:30-17:00, ceturtdien 8:30-17:00, piektdien 8:30-16:00)
Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Korespondence   –   Lēmuma par atteikumu akceptēt apliecinājuma karti gadījumā – ierakstītā pasta sūtījumā.
  • Klātiene   –   Akcepta gadījumā: apliecinājuma karte jāsaņem Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.